1. Generellt
Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur LHR Produktion, Org.nr. 670622-6948, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då LHR Produktion tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med LHR Produktion, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av LHR Produktion konto.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig
LHR Produktion är personuppgiftsansvarig för LHR Produktion behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. LHR Produktion är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av LHR Produktion konto.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?
3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 LHR Produktion samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp hos oss använder dig av LHR Produktion support, besöker LHR Produktion webbplats eller ett event som LHR Produktion anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med LHR Produktion. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med LHR Produktion och för att LHR Produktion ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Om du är Kontoinnehavare samlar LHR Produktion in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. LHR Produktion samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med LHR Produktion webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. LHR Produktion behandlar även uppgifter som LHR Produktion  från tid till annan ges tillgång till genom ditt LHR Produktion konto. Som Kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor”.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in och använder om dig?
4.1 För dig som är kund till LHR Produktion
De personuppgifter LHR Produktion samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

Namn
Adress
Telefonnummer och e-post
Betalningsuppgifter
Kundnummer
IP-adress och information om din användning av LHR Produktion webbplats
4.2 För dig som är Kontoinnehavare
De personuppgifter LHR Produktion samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:

Namn och personnummer
Adress
Telefonnummer och e-post
Betalningsuppgifter
Kontoinformation
IP-adress och information om din användning av LHR Produktion webbplats
Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till
Uppgifter om dina inköp
Information om ditt kontoinnehav
5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
5.1 För dig som är kund till LHR Produktion
LHR Produktion behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar LHR Produktion dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende LHR Produktion.
Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering;
Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar; samt
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.
5.2 För dig som är Kontoinnehavare

Utöver uppräkningen ovan behandlar LHR Produktion personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:

Administrera kontoinnehavet;
Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att se orderhistorik, kunna uppdatera adressuppgifter själv etc.
Tillhandahålla specialerbjudanden;
Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.
6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter
6.1 LHR Produktion baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, såsom för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med LHR Produktion samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. LHR Produktion behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan LHR Produktion ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.


8. Profilering
8.1 LHR Produktion kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa LHR Produktions kundtjänst eller genom att kontakta kontakt@lhracingsport.se. LHR Produktion har mottagit din anmälan kommer LHR Produktion att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
9.1 Vi behåller dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de ändamål som är uppställda i denna integritetspolicy (om inte en längre lagringsperiod är nödvändig enligt tillämplig lag). I allmänhet innebär det att vi kommer att behålla dina personuppgifter under den tid du innehar ditt konto. För personuppgifter relaterade till produktköp behåller vi dessa längre för att följa de lagliga skyldigheter vi har (såsom villkor uppställda enligt skatt- samt köplagar samt för garantiändamål).

9.2 Är du inaktiv i fem år tas all profilinformation och alla personuppgifter bort permanent från alla plattformar. Din köphistorik fortsätter att vara tillgänglig för LHR Produktion efter att din profil har tagits bort, i enlighet med lagstadgade krav på datalagring av försäljnings-, skatte-, och garantiskäl. Har du frågor eller vill få tillgång till denna information ber vi dig kontakta oss.

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
10.1 LHR Produktion kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till LHR Produktions koncernbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. LHR Produktion kan även lämna ut dina personuppgifter till våra leverantörer för att möjliggöra att vissa produkter som ej lagerhålls av LHR Produktion kan skickas direkt till dig som kund från våra leverantörer och därigenom spara tid och fraktkostnader för dig som kund. LHR Produktion kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

10.2 Tredje part som LHR Produktion lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra LHR Produktions och LHR Produktions samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till LHR Produktions avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare.

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av LHR Produktion om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata LHR Produktions rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

11. Ändring av integritetspolicy
11.1 LHR Produktion har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. LHR Produktion kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med LHR Produktion innan den ändrade Integritetspolicyn träder i kraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta LHR Produktion på kontakt@lhracingsport.se

12. Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. LHR Produktion har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter
13.1 LHR Produktion ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 LHR Produktion kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 Du har rätt att av begära
Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. 

Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. 

Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

13.4 LHR Produktion kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till kontakt@lhracingsport.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

14. Kontaktinformation
14.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.